Информация

DOCG Италиански вина: Дисциплинарно за производството на вино Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG

DOCG Италиански вина: Дисциплинарно за производството на вино Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG

Спецификация на производството - Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG

Дисциплинарно за производство на вина с контролирано и гарантирано наименование на произход
Резерват Кастел дел Монте Неро ди Троя

Одобрен с ДМ 04.10.2011 г. - Публикуван в Официален вестник бр. 244 - 19.10.2011г
Променено с DM 30.11.2011

Член 1
Деноминация и вино
Наименованието с контролиран и гарантиран произход "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" е запазено за вино, което отговаря на условията и изискванията, установени в тази производствена спецификация.

Член 2
Основна ампелография
Виното с контролирано и гарантирано наименование на произход "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" трябва да бъде получено от грозде, произведено от лозята в рамките на компанията, със следния ампелографски състав:
Неро ди Троя минимум 90%;
Гроздето на други неароматни черни сортове грозде, подходящи за отглеждане в района на Пулия за хомогенна производствена зона „Централна Мургия“, също може да допринесе за производството на това вино, самостоятелно или заедно, до максимум 10%.

Член 3
Площ за производство на грозде
Производствената площ на гроздето, подходяща за производство на вино с контролирано и гарантирано наименование на произход „Кастел дел Монте Неро ди Троя Ризерва“, включва общинската зона на Минервино Морге и отчасти общинските райони на Андрия, Корато, Трени, Руво, Терлици , Битонто, Пало дел Коле и Торито и напълно административният остров Д'Амели на община Бинето.
Тази зона е разделена, както следва: от мястото на среща на общинските граници на Minervino Murge, Andria и Canosa di Puglia (q.234) линията за разграничаване следва общинската граница между Andria и Canosa на североизток до q.159. Продължава на изток по пътя, който води към Андрия (през vecchia Canosa-Andria), стига до Andria и се движи по центъра на града на юг, следвайки същия път, докато стигне q. 162 провинциалният път 231 (бивш S.S.n.98 Andriese-Coratina), който следва в югоизточна посока; пресечете град Корато и на км 49 (Madonna delle Grazie) следвайте местния път (през vecchia Corato-Terlizzi) и стигнете до град Terlizzi преминавайки през 231, 232,227,215,207,208,201,188,187 и 182 надморска височина.
На височината на q. 182 влиза в околовръстния път, който минава на юг от град Терлици, докато отново стигнете до провинциалния път 231 (бивш S.S. 98 Andriese-Coratina), който следва до големия околовръстен път на Битонто; тя следва същото до провинциалния път Битонто-Пало дел Коле; след това продължава на юг по този път, минава през Пало дел Коле и влиза в държавния път №. 96, която следва на юг, до нейното пресичане с границата между териториите на Торито и Грумо (contrada dei Gendarmi). От този момент следва, на запад, границата на територията на Торито и след това южните граници на община Торито, на Битонто, до Мургия Лама Роза (q.485), на Руво ди Пулия, до местността Ил Фелтро (q .631) и тази на община Андрия, винаги на запад; до кръстовището на тези с границата на Минервино Морж близо до фермата Ciminiero di Gioia. Накрая, след западната граница на Minervino Murge, тя достига мястото на срещата на общинските граници между Minervino, Andria и Canosa di Puglia, началната точка на разграничението.

Член 4
Правила за лозарството
Условията за околна среда и отглеждане на лозята, предназначени за производството на вино „Castel del Monte Nero di Troia Riserva“, трябва да бъдат традиционните за района и, във всеки случай, подходящи за даване на гроздето и получените вина специфичните качествени характеристики.
За нови растения и презасаждане са разрешени само формите за фиданка и контра-еспалие; системите за засаждане и резитбата трябва да са тези, които обикновено се използват и във всеки случай са подходящи за непроменени характеристики на гроздето и вината.
Всякаква практика на насилие е забранена.
Разрешено е спасителното напояване.
Новите растения и презасаждането, направени след влизането в сила на тази спецификация, трябва да бъдат направени с най-малко 4000 лози на хектар.
Максималното производство на грозде, разрешено за производството на наименованието „Castel del Monte Nero di Troia Riserva“ с контролиран и гарантиран произход, не трябва да надвишава 10 тона на хектар лозя при специализирано отглеждане.
Производството, дори в изключително благоприятни години, трябва да бъде върнато до горната граница, при условие че производството не надвишава границата с 20%, без да се засяга границата за добив на грозде / вино за въпросните количества.
Гроздето, предназначено за винопроизводство, трябва да гарантира на виното с контролирано и гарантирано наименование на произход "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" минимално естествено алкохолно съдържание в обем от 12,00 об.

Член 5
Правила за винопроизводството
Операциите по винификация, зреене, отлежаване и бутилиране на контролираното и гарантирано наименование на произходното вино „Castel del Monte Nero di Troia Riserva“ трябва да се извършват в рамките на производствената зона, ограничена от предишния член 3.
В съответствие с член 8 от Регламент на ЕО 607/2009, бутилирането или опаковането трябва да се извършва в горепосочения дефиниран географски район, за да се гарантира качество или репутация и гаранционен произход и да се гарантира контрол; в допълнение, за да се защитят предварително установените права на субектите, които традиционно са извършвали бутилирането извън ограничената производствена площ, са предвидени индивидуални разрешения при условията, посочени в член 10, параграфи 3 и 4 от Законодателен указ №. 61/2010 (Приложение 1).
Максималният добив на грозде във вино не трябва да надвишава 70%.
Ако добивът надвиши посочения по-горе процент, но не повече от 75%, излишъкът няма да има право на контролирано и гарантирано наименование за произход, извън този процент, ограничава правото на контролирано и гарантирано наименование за произход за целия период на изпускане на продукта.
Преди да бъде пуснато за консумация, виното с контролирано и гарантирано наименование на произход "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" трябва да премине задължителен период на стареене най-малко две години, от които поне едно в дървесина. Периодът на стареене започва на 1 ноември на годината на производството на грозде.
При винопроизводството се допускат само лоялни енологични практики, способни да дадат на виното неговите особени характеристики.

Член 6
Характеристики на потребителите
Виното с контролирано и гарантирано наименование на произход "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" при пускане за консумация трябва да отговаря на следните характеристики:
- цвят: от рубинено червено до гранатово червено със стареене;
- мирис: характерен, деликатен;
- аромат: пълноценен, хармоничен;
- минимално обемно алкохолно съдържание: 13.00 об.
- минимална обща киселинност: 4,5 g / l;
- минимален нередуциращ екстракт: 26,0 g / l;
- остатъчна редуцираща захар, ненадвишаваща 10,0 g / l.
Факултетът на Министерството на земеделието, храните и горите трябва да променя със собствено постановление посочените по-горе пределни стойности за обща киселинност и минималния нередуциращ екстракт.

Член 7
Обозначение и представяне
При етикетирането и представянето на вина с контролирано и гарантирано наименование на произход „Castel del Monte Nero di Troia Riserva“ добавянето на всякаква квалификация, различна от предвидената в тази спецификация, е забранено, включително прилагателните: допълнително, фино, избрано, избрано, старо, и подобни или подобни.
Въпреки това, в съответствие с действащите разпоредби, е разрешено използването на обозначения, които се отнасят до имена, имена на фирми и частни марки, които не са хвалебствени и не са подходящи за подвеждане на купувача.
Също така е разрешено да се използват географски и топонимични указания, отнасящи се до общини, махали, райони, стопанства и местности, включени в зоната, обособена в предишния член 3 - както е посочено и обособено в списъка в приложение 2 от тази производствена спецификация - и от което те всъщност произлизат от гроздето, от което е получено така определеното вино в съответствие с действащото законодателство.
Споменаването на лозето, последвано от относителния топоним, е разрешено за видовете вина, посочени в член 1, при условие че е последвано от относителния топоним или традиционното наименование, че винопроизводството и съхранението на виното се извършва в отделни контейнери и това споменаване, последвано от относителния топоним o традиционното наименование, се посочва както в доклада за гроздето, в регистрите, така и в придружаващите документи и което е включено в съответния регионален списък съгласно чл. 6, параграф 8 от законодателното постановление n. 61/2010.
За виното с контролирано и гарантирано наименование на произход "Castel del Monte Nero di Troia Riserva", посочването на годината на производство на гроздето, вероятно предшествано от споменаването на реколтата, е задължително за всички контейнери.

Член 8
опаковане
Виното с контролирано и гарантирано наименование на произход "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" трябва да се продава изключително в стъклени бутилки с вместимост не по-голямо от 6 литра и затворено изключително със запушалка. Опаковката и дрехите на бутилките във всеки случай не са подходящи за престижа на виното.

Член 9
Връзка с географската среда
А) Информация за географския район.
1) Естествени фактори, свързани с облигацията
Пулия се намира в "климатичния регион централен-южен Адриатически регион", разположен от източната страна на италианския полуостров. Този климатичен регион е съставен от крайбрежния и под-апенински пояс с изглед към Адриатическо море и залива на Таранто. Климатичният регион дължи своя унитарен характер на защитата, осъществявана от Апенинската верига срещу западните ветрове, и на континентален характер, придаден през зимата, от студените и влажни ветрове, идващи от Изтока. На юг, отвъд Гаргано, Апенините се спускат надморска височина и климатът става все по-морски и средиземноморски.
Централната част на Пулия е пресечена от платото Мурге. Известно е, че терминът Мургия произлиза от „мурекс“, заострен камък, образуван главно от варовикови скали. Платото Мурж пресича провинциите Бари, Бриндизи и Таранто. Като цяло тя е ограничена от два важни "тектонични прекъсвания": единият на северозапад, към Tavoliere delle Puglie, другият на юг запад, към браданическото форедее. Най-високата надморска височина е разположена в северозападната част: Монте Какиа, 680 m. s.l.m. и Torre Desperata 686 m a.s.l .; в Югоизточния Морж надморската височина не надвишава 500 метра (MAF, 1976). Повърхността на Мургийското плато се характеризира с неравности и вдлъбнатини с главно карстов произход, с плоски участъци, състоящи се от сплескани повърхности. Появата на платформата на Мургия се проследява от периода на Кредата. Скелетът му е съставен от доломитни варовици и доломити, добре слоести, с дебелина няколко сантиметра ("chiancarelle") на няколко метра. Тези скали обикновено са компактни и последователни, с изключение на някои области, където изглеждат "вакуолни и брекцирани". Често скалите са счупени и показват различни нива на „карст“ (Reina and Buttiglione, 2002). Разрушената и карстова структура е причина за липсата на повърхностни води. Най-важните ерозивни бразди се наричат ​​"остриета" и се простират до Адриатическо море. Районът "Кастел дел Монте" носи името си от известния замък на Федерик, сега обект на наследството на ЮНЕСКО.
Намира се в северозападната част на хомогенния лозаро-винарски басейн "Murgia Centrale", един от трите "хомогенни лозарски басейни", идентифицирани от региона Пулия (резолюция от 4 септември 2003 г. № 1371) и съответстващ на провинция Бари (BURP, 2003).
Районът на новия DOC "Castel del Monte" е частично включен в Природен парк Alta Murgia.
Литологията на района се състои от компактните варовици от общата единица на кредавия варовик на Бари и Алтамура. Във вътрешните райони обаче има алувиални отлагания на холоцен и по протежение на югозападната ескарпция плио-плейстоценни отлагания.
Най-често срещаният тип почва има скромна дълбочина и висока камениста и камениста природа.
Този тип почва в крайни случаи може също да не е подходящ за отглеждане.
Климатът е обикновено субсредиземноморски. Средната годишна температура варира между около 17,5 ° C в Andria (най-ниското място в близост до морето) и 14,4 ° C в най-високите райони и далеч от морето. Най-студените температури се случват през януари, със средна стойност около 7 ° C; минималните пикове често са под 0 ° C. Най-горещите температури се случват през август или дори през юли, със средна стойност около 25 ° C.
Средната годишна валежи е около 560 мм. Валежите са концентрирани през есенно-зимния период, особено през месеците ноември и декември. Обикновено снеговалежът се появява над 500 m a.s.l.
През летните месеци, от юни до август (сух период), валежите са около 100 мм. Индексът на влажност на De Martonne (P / T + 10) за Alta Murgia е 24,7: следователно климатът на района също може да бъде наречен „субхумид“ (стойности от 20 до 30). Ветровете обикновено идват от северните (главно студени) или западните и южните (главно топлите) квадранти; местните имена на ветровете са „Serratina“ от север, студено и сухо, придружено от студ; „Favonio“ от Юг и Югозапад, горещо и сухо (Tedesco, 2002).
Потенциалната растителност е характерна за субсредиземноморската зона, с широколистни широколистни дървета и по-специално термофилни дъбове. В района има признаци на ландшафтни трансформации, считани за сравнително скорошни, като разчистване на пасища, големи инфраструктури и работи, минни дейности, но също така и „исторически“ трансформации: от общо наблюдение и исторически източници става ясно, че в миналото Районът трябваше да види значително присъствие на гори, въпреки че настоящите педоклиматични характеристики изглежда не предполагат в този смисъл. Трябва обаче да се счита, че практиката на обезлесяването и свързаните с нея ерозивни явления може да са направили важни промени в почвата, макроклимата и следователно към растителността. Големи дървета все още има в близост до селски сгради, ферми, остриета и т.н.
2) Човешки фактори, свързани с връзката.
Важни елементи за особеностите на виното са сортът грозде и околната среда, като последната дори не е от антропологична гледна точка. Всъщност човешките фактори, присъстващи в производствената зона, които влияят върху характеристиките на производството са много важни.
С течение на времето, наред с древните форми на лозите и лозите Гайо, традиционно възприети в лозаро-винарския район Кастел дел Монте като естествен съюз с лозарството в гореща засушлива среда, се забелязва постепенно въвеждане на типови форми. по-разширен, насочен към увеличаване на добивите. Обаче забележимата дълбочина на водния масив в карстовото плато Мургезе и високата цена, свързана с добив на вода, всъщност ограничават използването на напояване и следователно използването на разширени форми на земеделие, които обикновено се срещат затворен в долните и плодородни райони.
Въпреки това днес се вземат предвид и по-малко енергичните генотипи, за да не се повишава твърде много вегетативното развитие на лозите през пролетта, когато почвата все още е надарена с добро ниво на влажност.
В момента главно лозята с плътност от 4 488 лози / хектар (2,30 м х 1,0 м) се създават в новите растения за борба с еспархеите. В случаите, когато остане тентовата форма, се приема плътност на засаждане от 2500 лози / хектар, с разстояния на засаждане 2,0 м х 2,0 м.
Повечето от лозята се отглеждат с лесно механизирана система за къса резитба, като напръскан кордон и смесени системи за подрязване, с връщане към Гайо.
Б) Информация за качеството или характеристиките на продукта, които се дължат по същество или изключително на географската среда.
Виното, посочено в тази спецификация, представя от аналитична и органолептична гледна точка много очевидни и особени характеристики, описани в член 6, които позволяват ясна типизация, свързана с територията.
По-специално са налице много балансирани химико-физични характеристики, от органолептична гледна точка преобладават ароматите на преобладаващото грозде.
В) Описание на причинно-следственото взаимодействие между елементите, посочени в буква А) и тези, посочени в буква Б).
Районът "Кастел дел Монте" е разположен в северозападната част на хомогенния лозарски басейн "Murgia Centrale", един от трите "хомогенни лозаро-винарски басейни", идентифицирани от региона Пулия.
При избора на производствени площи се използват почви с добра експозиция, подходящи за качествено производство на вино.
Традицията на хилядолетието винопроизводство в района е засвидетелствана от множество документи със значителна историческа стойност (монашески архиви и библиотеки) и произведения на изкуството, датиращи от периода на Магна Греция (Museo Jatta), са основна свидетелство за тясната връзка между факторите човешките качества и особените качества и характеристики на виното.
Човек, намесващ се на територията, с течение на времето предаде традиционните култивиращи и енологични техники, които в съвременността, благодарение на научния и технологичен прогрес, бяха значително подобрени и усъвършенствани до получаване на вина, които в деня на Днес те се радват на забележителна репутация на техните конкретни качества както в национален, така и в световен мащаб.

Член 10
Позовавания на контролната структура
Име и адрес: VALORITALIA s.r.l., Via Piave, 27 00187 Рим Valoritalia s.r.l. е компетентният надзорен орган съгласно член 13 от законодателно постановление №. 61/2010 (Приложение 1), който проверява съответствието с разпоредбите на настоящата спецификация, в съответствие с член 25, ал. 1, първи параграф, буква б) и в), а в член 26, ал. 1, от рег. 607/2009, за продуктите, ползващи се от DOC, чрез методология на контрол в цялата производствена верига (лозарство, преработка, опаковане), извършена чрез произволен подбор на минимален брой субекти, идентифицирани чрез анализ на риск, в съответствие с гореспоменатия член 25, ал. 1, втори параграф, буква а).
По-специално тази проверка, която се отнася до готовия продукт, се състои от аналитично изследване (в съответствие с член 25, пар. 1, първи параграф, буква б) и член 26, ал. 607/2009), се извършва в съответствие с разпоредбите на член 13 от гореспоменатия законодателен указ №. 61/2010 и министерското постановление от 31 юли 2009 г. (Официален вестник № 230 от 3-10-2009 г.), изменено с министерското постановление от 30 юли 2010 г. (Официален вестник № 244 от 18.10.2010 г.).


Видео: الكاميرا الخفية: شرطي يطلب قبلة مقابل تمزيق المخالفة (Декември 2021).